Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van dienstverlening v.o.f. DOXsupport

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten
tussen de vennootschap onder firma DOXsupport (hierna te noemen: de vennootschap) en opdrachtgevers,
respectievelijk hun rechtsopvolgers.


2. Grondslag offertes
Offertes van de vennootschap zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De
opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarvoor alle essentiële informatie voor de opzet
en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Een uitgebrachte offerte blijft gedurende drie (3) maanden
van kracht, tenzij in de offerte anders is vermeld.


3. Acceptatie van opdrachten
De opdrachtgever dient, indien hij gebruik maakt van de aangeboden diensten, hiertoe de vennootschap
schriftelijk opdracht te verstrekken. De vennootschap bevestigt de ontvangst en acceptatie van de opdracht.
De vennootschap zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren.


4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt
de opdrachtgever daartoe tijdig alle benodigde documenten en gegevens.
Dit geldt, indien overeengekomen, ook voor de eventuele terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen
organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de vennootschap betrokken (zullen) zijn.

5. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de vennootschap geschiedt
uitsluitend na onderling overleg.


6. Personeel
De vennootschap kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien
het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk dan wel gewenst is. De wijziging mag de
kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig
beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met de directie
van de vennootschap plaatsvinden.
Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, evenals één jaar na beëindiging daarvan,
slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere
partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan
wel anderszins, direct of indirect, al dan niet tegen betaling, werkzaamheden en/of activiteiten laten verrichten
voor opdrachtgever c.q. van organisaties die in concernverband met de opdrachtgever samenwerken, één en ander
in de ruimste zin. Leverancier zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien
opdrachtgever een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.

Bij overtreding van het in het vorige lid omschreven verbod is de opdrachtgever aan leverancier een dadelijk
en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare schadevergoeding van € 2.500,00
(tweeduizendvijfhonderd euro) per overtreding en van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) voor elke dag dat
de desbetreffende overtreding voortduurt, verschuldigd, onverminderd het recht van leverancier om volledige
schadevergoeding te vorderen.


7. Tarieven en kosten van de opdracht
Tenzij in de offerte anders is vermeld zijn de tarieven exclusief omzetbelasting (BTW). Bij de tarieven en de

daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn
begrepen reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Indien deze kosten niet zijn in-
begrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
Voor eenmalige opdrachten geldt dat een tussentijdse tariefaanpassing niet zal worden doorberekend dat
na overeenstemming met de opdrachtgever. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij
in de offerte anders is aangegeven.


8. Betalingsvoorwaarden
De kosten van de opdracht worden maandelijks gedeclareerd, tenzij anders is overeengekomen. Betaling
dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overgekomen.
Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien
betaling achterwege blijft, kan de vennootschap met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering
van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening,
zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeachte de
tenaamstelling van de declaratie).


9. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning voor uitvoering van de opdracht kan worden beïnvloed, indien
partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal
de vennootschap dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever,
zal de vennootschap de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlenging dit vergt.
Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.


10. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.
Voor adviestrajecten geldt dat de duur van de opdracht behalve door de inspanning van de vennootschap
kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de vennootschap verkrijgt
en de medewerking die wordt verleend. In dat geval kan de vennootschap dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang 
de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd.
Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever de vennootschap hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.


11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat
de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele
opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft de vennootschap vanwege
het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe
gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
De vennootschap mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als gevolg
van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen,
voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De vennootschap behoudt daarbij
aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever
onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking
zullen worden gesteld. Als dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of
de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een 
opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.


12. Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van een
opdracht en eventueel in een advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom
van de vennootschap. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van de
vennootschap.
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen
organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van
de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.


13. Vertrouwelijkheid
De vennootschap is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens jegens derden. De
vennootschap zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming
van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de vennootschap
aan derden geen mededeling doen over de aanpak van de vennootschap, zijn werkwijze en
dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.


14. Aansprakelijkheid
De vennootschap is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoeringen van de opdracht, indien deze het
gevolg zijn van het niet in acht nemen door de vennootschap van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het
vakmanschap waarop het in kader van de dienstverlening mag worden vertrouwd.
De aansprakelijkheid van de vennootschap uit welke hoofde dan ook wordt beperkt tot het bedrag van de
vergoeding die de vennootschap voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen
(exclusief BTW).
Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op de vennootschap geen enkele aansprakelijkheid voor
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na
het ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, de schade schriftelijk en onderbouwd bij de vennootschap
heeft gemeld.


15. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


Deze algemene voorwaarden zijn op 20 maart 2000 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoorn 
en kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden van dienstverlening v.o.f. DOXsupport”