Bewerken archieven gemeente Midden-Groningen

In het kader van het interbestuurlijk toezicht kwam naar voren dat de gemeente Midden-Groningen achterstanden had in het overbrengen van een aantal gemeentelijke archieven.

Zo waren de archieven van de gemeente Noordbroek (1808-1965) en de gemeente Zuidbroek (1798-1965) nog niet voorzien van een beschrijvende inventaris, waardoor de archieven nog niet gereed waren voor overbrenging in de zin van de Archiefwet 1995. De archieven hadden in het verleden al eens een bewerking ondergaan, maar de inventarissen waren niet opgemaakt en de beide bestanden waren niet toegankelijk.

DOXsupport werd gevraagd een klassieke, beschrijvende inventaris te maken van de beide archiefbestanden. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer E. Stapersma van ons bedrijf.

In september 2020 is gestart met de werkzaamheden. Beide archieven hadden een omvang van ongeveer 30 m¹. Eind januari 2021 zijn beide archieven opgeleverd, waarbij op documentniveau is geselecteerd. Documenten die volgens de selectielijst 1983 niet voor permanente bewaring in aanmerking kwamen, zijn uit het bestand verwijderd. Daarbij is rekening gehouden met plaatselijke zaken of gebeurtenissen met een voor de gemeenten Noordbroek en Zuidbroek uniek of bijzonder karakter.

Hierna bleek dat er nog een aantal archieven waren die, gelet op de historische waarde van de gemeente, eveneens voor bewerking in aanmerking kwamen. Vanaf februari zijn 14 archieven bewerkt welke een omvang hadden van enkele archiefdozen tot en met een omvang van 30 m¹. Het ging onder andere om archieven van het korps gemeentepolitie Hoogezand-Sappemeer,  de archieven van de Burgerlijke armenbesturen van de gemeenten Noordbroek en Zuidbroek en het archief van de Commissie Vuilwaterproblematiek Groningen. Daarnaast waren er ook een aantal particuliere archieven die de moeite waard waren om te bewerken en te ontsluiten voor historisch onderzoek. Het betroffen hier onder meer archieven van het CDA Midden-Groningen en haar rechtsvoorgangers (diverse CDA afdelingen en de CHU en ARP afdelingen van Hoogezand-Sappemeer), het verzorgingshuis Stichting Avondzon te Noordbroek, de Voetbalvereniging Hoogezand (vanaf 1922) en de Stichting Tuinbouwvoorbeeldbedrijf Noordbroek.

In het najaar van 2021 zijn ook nog een vijftal schoolarchieven bewerkt zoals die van het Aletta Jacobs Lyceum en de Aletta Jacobs Scholengemeenschap te Hoogezand, de Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs Hoogezand-Sappemeer (SBHS), de HBS te Hoogezand, diverse ULO scholen, een huishoud- en industrieschool en een lagere tuinbouw school.

Oplevering van de laatste archieven heeft in december 2021 plaatsgevonden.  

De inventarissen worden te zijner tijd gepubliceerd op de website van het gemeentearchief Midden-Groningen.

Oplevering van de laatste inventaris door Erich Stapersma, DOXsupport (r) aan de teamleider DIV van de gemeente Midden-Groningen, de heer Zwier Meerman (l).